Özelleştirmenin Yeni Görünümü: Kamu Özel İşbirlikleri ve Türkiye Uygulaması

10

Sosyal bilimlerde çoğu kavramı, dar ve geniş anlamları ile açıklamamız mümkündür. Dar anlamda özelleştirme, devletin iktisadi yaşamda yer almasını öngören Keynesyen politikaların bir ürünü olan Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) mülkiyetinin özel sektöre devredilmesidir. Geniş anlamda özelleştirme ise, devletin iktisadi yaşamdaki rolünün azaltılması ve serbest piyasa koşullarının tamamen tesis edilmesi olarak tanımlanabilir. Özelleştirme; kapitalizmin küresel hegemonyasının sağlamlaştırılmasının, uluslararası sermayenin egemenliğinin pekiştirilmesinin ve neoliberalist ideoloji çerçevesinde toplumu dönüştürerek emperyalizm önündeki tüm engellerin kaldırmasının başat aracıdır.

---Değerli okuyucumuz, bu yazının devamı erişime kısıtlanmıştır. Yazının tümüne ulaşmak için lütfen dergimizi edininiz.---